Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.obecbrnirov.cz/www/administrator/components/com_sppagebuilder/helpers/sppagebuilder.php on line 147

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Brnířov vydalo dne 22.10.2004 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

 
Čl. 1
(1) Obec Brnířov zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
        a)      poplatek ze psů,
        b)      poplatek za užívání veřejného prostranství,
        c)      poplatek z ubytovací kapacity,
 
(2) Výkon správy místních poplatků prování obecní úřad v Brnířově:
Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
         
 
ČÁST DRUHÁ
Poplatek ze psů

 
Čl. 2
Předmět poplatku:
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
 
 
Čl. 3
Poplatník:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Brnířov.
 
 
Čl. 4
Ohlašovací povinnost:
 
(1)   Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců, nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti
(2)   Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
(3)   Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne , kdy tato skutečnost nastala.
(4)    Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo a IČO.
 
 
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti:
(1)   Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
(2)   Zanikne-li poplatková povinnost, poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.
 
 
Čl. 6
Sazba poplatku:
 
Poplatek činí za kalendářní rok:
a)   za   psa                                                    100,- Kč
b)   za   druhého a každého dalšího psa       150,- Kč
 
 
Čl. 7
Splatnost poplatku:
(1)  Poplatek je splatný nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.
(2)  Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
 
 
Čl. 8
Osvobození:
 
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a)    osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b)     osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c)     osoba provozující útulek zřízený obcí po ztracené nebo opuštěné psy,
d)    osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

ČÁST TŘETÍ
Poplatek za užívání veřejného prostranství

 
Čl. 9
Předmět poplatku:
 
(1)  Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací,  pro  umístění stavebních  zařízení,  umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce.
(2)  Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 
 
Čl. 10
Veřejné prostranství:
Veřejným prostranstvím je náves, silnice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Konkrétní prostory, které jsou veřejným prostranstvím, jsou uvedeny na mapě, která je přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
 
 
Čl. 11
Poplatník:
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9 této obecně závazné vyhlášky.
 
 
Čl. 12
Ohlašovací povinnost:
 
(1)  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
(2)  Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 15 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
(3)  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a  IČO.
 
 
Čl. 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti:
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9 této obecně závazné vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo.
 
 
Čl. 14
Sazba poplatku
 
(1)  Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
 
a) za provádění výkopových prací 5,- Kč

b) za umístění stavebního zařízení 5,-Kč

c) za umístění skládek 10,-Kč

d) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 10,- Kč
 

(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 
 
Čl. 15
Splatnost poplatku:
 
(1)   Poplatek je splatný:
        a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství skončeno,
        b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet obecního úřadu.
 
(2)  Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný   svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
 
 
 
ČÁST ČTVRTÁ
Poplatek z ubytovací kapacity

 
 
Čl. 16
Předmět poplatku: 
Poplatek se vybírá v místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

 
Čl. 17
Poplatník:
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 

Čl.18
Ohlašovací povinnost:
 
(1)   Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
(2)  Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3)   Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
 

Čl. 19
Sazba poplatku:
Poplatek činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč.
 
 
Čl. 20
Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.
 
 
Čl. 21
Osvobození:
 
(1) Poplatku nepodléhá:
        a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
        b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,
        c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
        d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
 
(2) Vznik a zánik  nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
 
 
 
ČÁST PÁTÁ
Ustanovení společná

 
Čl. 22
(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2)  Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a citovaného zákona.

 
Čl. 23
(1)  Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2)  Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 
 
Čl. 24
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 
 
 
  
ČÁST ŠESTÁ
Závěrečná ustanovení

 
 
Čl. 25
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/96 o místních poplatcích ze dne 22. března 1996.
 
 
Čl.26
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2005.
  

 


 Anna Němcová           Václav Valečka
 místostarostka            starosta
 
                                                              
Vyhláška vyvěšena  na úřední desce dne: 10. 11. 2004
Vyhláška sejmuta dne :  26. 11. 2004