Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.obecbrnirov.cz/www/administrator/components/com_sppagebuilder/helpers/sppagebuilder.php on line 147

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Brnířov vydalo dne 22.10.2004 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Správu poplatku vykonává obecní úřad v Brnířově (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
 
Čl. 2
Poplatník:
Poplatek platí
a)    fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b)    fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl. 3
Sazba poplatku: 
(1)  Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky je stanovena podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a činí 500,- Kč za kalendářní rok.
(2)  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 
Čl. 4
Splatnost:
Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. zpoplatňovaného roku.
 
Čl. 5
Ohlašovací povinnost: 
(1)   Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této obecně závazné vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(2)   Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této obecně závazné vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 

Čl. 6
Závěrečná ustanovení:
(1)  Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(2)  Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z této obecně závazné vyhlášky, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 7
(1)  Pokud  poplatník nebo  plátce nesplní svoji  poplatkovou  povinnost  stanovenou  touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit  nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3)   Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 
Čl. 8
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti  poplatek nebo jeho  příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 
Čl. 9
Ruší se OZV č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
Čl.10
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2005.
 
 
 
 
 
Anna Němcová                  Václav Valečka
místostarostka                   starosta


  
Vyhláška vyvěšena na úřední desce  dne:
Vyhláška sejmuta dne :