§106/99 Sb.
Get Adobe Flash player

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Oficiální název:

Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Brnířov

 

2. Důvod a způsob založení:

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Brnířov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 24.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

*) Zákon 367/1990 Sb., o obcích, byl zrušen; novým zákonem o obcích je zákon č. 128/2000 Sb.. - Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je v zákoně č. 2/2003 Sb..

 

3. Organizační struktura:

Popis organizační struktury povinného subjektu:

 

Starosta

Zdeněk Šup

Místostarosta

Vlastimil Weber

Administrativní pracovnice

Věra Jandová

Zastupitelstvo obce

Zdeněk Šup

 

Vlastimil Weber

Bc. Roman Beneš

Marie Poláková

Petr Kaše

Josef Pišťák

Jana Velková

Marie Kadlecová

Anna Němcová

Finanční výbor

předseda

Petr Kaše

člen

Ing. Martin Kaiser

člen

Jana Velková

Kontrolní výbor

předseda

Marie Poláková

člen

Anna Němcová

člen

Marie Kadlecová

Výbor pro životní prostředí

předseda

Petr Kaše

člen

Josef Husník ml.

člen

Václav Valečka

Výbor pro kulturu

předseda

Marie Poláková

člen

Jana Velková

člen

Anna Němcová

Výbor dopravní

předseda

Bc.Roman Beneš

člen

Anna Němcová

člen

ing.Jindřich Cozl

Výbor pro školství

předseda

Josef Pišťák

člen

Marie Kadlecová

člen

Helena Šlehoferová

Hlavní inventarizační komise

předseda

Anna Němcová

člen

Bc. Roman Beneš

člen

Marie Poláková

 

4. Kontaktní spojení:

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

 

 

adresa

Obecní úřad Brnířov

 

Brnířov č.p. 41

 

345 06 Kdyně

telefon

+(420).379.731.013

e-mail

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

5. Bankovní spojení:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Případné platby můžete poukázat na účet číslo:

24821321/100

vedený u Komerční banky v Domažlicích.

 

6. IČ:

Identifikační číslo (IČ): 00572608

 

7. DIČ:

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00572608

 

8. Rozpočet obce v tomto a předchozím roce:

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

 


 

 

* (Dokument je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže tento soubor zobrazit, můžete si pro operační systémy Win XP, Win 2000, Win 2003, Vista-32, Vista-64 stáhnout Adobe Reader verze 9.3 přímo zde, případně, pro jiné operační systémy, zvolit jeho odpovídající variantu na stránkách firmy Adobe)

 

9. Žádost o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Pokud se vámi požadované informace nenalézají právě na těchto stránkách, obraťte se přímo na obecní úřad buď osobně, písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. (viz bod 4. Kontaktní spojení)

 

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Obraťte se přímo na obecní úřad, a to buď osobně, písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. (viz bod 4. Kontaktní spojení)

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí

-

Úterý

-

Středa

17.00 – 20.00

Čtvrtek

-

Pátek

-


Písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání můžete také zanechat ve schránce obecního úřadu, která je umístěna na budově.

 

11. Opravné prostředky:

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech:

 

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření OÚ, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo místostarosta obce.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Plzni.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce k poškození fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

12. Formuláře:

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

 

Obecní úřad Brnířov nabízí v úředních dnech a hodinách následující formuláře:

- Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

- Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Další formuláře potřebné pro styk s různými úřady můžete získat například na: www.form.cz.

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších situací:

Popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších situací)

Vyřízení přihlášení trvalého pobytu

Ověření listin a pravosti podpisu

 

14. Nejdůležitější předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obec nemá schválený sazebník, informace tedy poskytuje zdarma.

 

16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.:

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

 

* (Zpráva je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže tento soubor zobrazit, můžete si pro operační systémy Win XP, Win 2000, Win 2003, Vista-32, Vista-64 stáhnout Adobe Reader verze 9.3 přímo zde, případně, pro jiné operační systémy, zvolit jeho odpovídající variantu na stránkách firmy Adobe)

 

17. Seznam organizací:

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Mateřská škola Brnířov

SDH Brnířov

ÚŘEDNÍ DESKA - NOVINKY

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
20.6.2017


Obec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90,- Kč.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Obec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.

 

FACEBOOK OBCE

OBECNÍ ZNAK

KDO JE ONLINE

Právě připojeni - hostů: 67 

TRAKTORY BRNÍŘOV

KŮROVEC

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

Byl jsem s tímto faktem seznámen(a).

EU Cookie Directive Module Information
php script encode decode php script encode decode php script encode decode php script encode decode