Statistická data obce
Get Adobe Flash player

 

Ke konci července roku 2012 žije v Brnířově:

 

platný trvalý pobyt - 377 osob

trvalý pobyt cizinec - 5 osob

dlouhodobý vízový cizinec - 2 osoby

přechodný pobyt občana EU - 8 osob

 

 

CELKEM : 392 osob

 

Údaj
Kód obce 566 136
Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) 271 [2]
Orná půda (ha) 99 [3]
Chmelnice (ha) - [3]
Vinice (ha) - [3]
Zahrady (ha) 10 [3]
Ovocné sady (ha) - [3]
Trvalé trávní porosty (ha) 58 [3]
Zemědělská půda (ha) 167 [3]
Lesní půda (ha) 74 [3]
Vodní plochy (ha) 1 [3]
Zastavěné plochy (ha) 7 [3]
Ostatní plochy (ha) 21 [3]
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 90 [4]
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 4 [3]
Průmysl 18 [3]
Stavebnictví 6 [3]
Doprava a spoje 4 [3]
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 38 [3]
Ostatní obchodní služby 6 [3]
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [3]
Školství a zdravotnictví 1 [3]
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 3 [3]
podle právní formy Státní organizace 1 [3]
Akciové společnosti 2 [3]
Obchodní společnosti 6 [3]
Družstevní organizace - [3]
Peněžní organizace - počet subjektů - [3]
Živnostníci 65 [4]
Samostatně hospodařící rolníci - [3]
Svobodná povolání 3 [4]
Zemědělští podnikatelé 2 [3]
Ostatní právní formy 8 [3]
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček .
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 1 [5]
Hřbitov .
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny - [3]
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 271 [3]
Počet katastrů 1 [2]
Počet územně technických jednotek 1 [3]
Počet částí obce 1 [2]
Obyvatelstvo Živě narození celkem 7 [6]
muži 4 [6]
ženy 3 [6]
Zemřelí celkem 1 [6]
muži - [6]
ženy 1 [6]
Přirozený přírůstek celkem 6 [6]
muži 4 [6]
ženy 2 [6]
Přistěhovalí celkem 23 [6]
muži 12 [6]
ženy 11 [6]
Vystěhovalí celkem 16 [6]
muži 7 [6]
ženy 9 [6]
Saldo migrace celkem 7 [6]
muži 5 [6]
ženy 2 [6]
Přírůstek/úbytek celkem 13 [6]
muži 9 [6]
ženy 4 [6]
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 197 [3]
ženy 183 [3]
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 66 [3]
muži 40 [3]
ženy 26 [3]
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 133 [3]
ženy 130 [3]
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 51 [3]
muži 24 [3]
ženy 27 [3]
Školství [1] Mateřská škola 2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) .
Střední odborné učiliště .
Gymnázium .
Střední odborná škola (vč.zdravotnické) .
Škola speciální .
Základní umělecká škola .
Vysoká škola-počet .
Jazyková škola .
Vyšší odborná škola .
Sociální oblast Ústavy sociální péče pro dospělé .
Ústavy sociální péče pro mládež .
Domy s pečovatelskou službou .
Domovy důchodců .
Domov-penzion pro důchodce .
Úřad práce - počet úřadoven .
Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru .
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [3]
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [3]
Ambulantní zařízení - [3]
Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [3]
Nemocnice - [3]
Detašované pracoviště nemocnice - [3]
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [3]
Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [3]
Ostatní lůžková zařízení - [3]
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [3]
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [3]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [3]
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [3]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [3]
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [3]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [3]
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [3]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [3]
Samostatná ordinace lékaře specialisty - [3]
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [3]
Ostatní samostatná zařízení - [3]
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [3]
Zařízení lékárenské péče - [3]
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [3]
Jesle - [3]
Další dětská zařízení - [3]
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [3]
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [3]
Okresní zdravotní ústav - [3]
Transfusní stanice - [3]
       
       
Poznámky:      
[1] školní rok 2005/2006      
[2] období: 1.1.2010      
[3] období: 31.12.2009      
[4] období: 31.12.2010      
[5] období: 31.12.2006      
[6] období: rok 2009      

 

ÚŘEDNÍ DESKA - NOVINKY

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
20.6.2017


Obec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90,- Kč.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Obec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.

 

FACEBOOK OBCE

OBECNÍ ZNAK

KDO JE ONLINE

Právě připojeni - hostů: 29 

TRAKTORY BRNÍŘOV

KŮROVEC

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

Byl jsem s tímto faktem seznámen(a).

EU Cookie Directive Module Information
Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

Byl jsem s tímto faktem seznámen(a).

EU Cookie Directive Module Information
Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

Byl jsem s tímto faktem seznámen(a).

EU Cookie Directive Module Information