Statistická data obce
Get Adobe Flash player

 

Ke konci července roku 2012 žije v Brnířově:

 

platný trvalý pobyt - 377 osob

trvalý pobyt cizinec - 5 osob

dlouhodobý vízový cizinec - 2 osoby

přechodný pobyt občana EU - 8 osob

 

 

CELKEM : 392 osob

 

Údaj
Kód obce 566 136
Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) 271 [2]
Orná půda (ha) 99 [3]
Chmelnice (ha) - [3]
Vinice (ha) - [3]
Zahrady (ha) 10 [3]
Ovocné sady (ha) - [3]
Trvalé trávní porosty (ha) 58 [3]
Zemědělská půda (ha) 167 [3]
Lesní půda (ha) 74 [3]
Vodní plochy (ha) 1 [3]
Zastavěné plochy (ha) 7 [3]
Ostatní plochy (ha) 21 [3]
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 90 [4]
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 4 [3]
Průmysl 18 [3]
Stavebnictví 6 [3]
Doprava a spoje 4 [3]
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 38 [3]
Ostatní obchodní služby 6 [3]
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [3]
Školství a zdravotnictví 1 [3]
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 3 [3]
podle právní formy Státní organizace 1 [3]
Akciové společnosti 2 [3]
Obchodní společnosti 6 [3]
Družstevní organizace - [3]
Peněžní organizace - počet subjektů - [3]
Živnostníci 65 [4]
Samostatně hospodařící rolníci - [3]
Svobodná povolání 3 [4]
Zemědělští podnikatelé 2 [3]
Ostatní právní formy 8 [3]
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček .
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 1 [5]
Hřbitov .
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny - [3]
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 271 [3]
Počet katastrů 1 [2]
Počet územně technických jednotek 1 [3]
Počet částí obce 1 [2]
Obyvatelstvo Živě narození celkem 7 [6]
muži 4 [6]
ženy 3 [6]
Zemřelí celkem 1 [6]
muži - [6]
ženy 1 [6]
Přirozený přírůstek celkem 6 [6]
muži 4 [6]
ženy 2 [6]
Přistěhovalí celkem 23 [6]
muži 12 [6]
ženy 11 [6]
Vystěhovalí celkem 16 [6]
muži 7 [6]
ženy 9 [6]
Saldo migrace celkem 7 [6]
muži 5 [6]
ženy 2 [6]
Přírůstek/úbytek celkem 13 [6]
muži 9 [6]
ženy 4 [6]
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 197 [3]
ženy 183 [3]
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 66 [3]
muži 40 [3]
ženy 26 [3]
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 133 [3]
ženy 130 [3]
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 51 [3]
muži 24 [3]
ženy 27 [3]
Školství [1] Mateřská škola 2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) .
Střední odborné učiliště .
Gymnázium .
Střední odborná škola (vč.zdravotnické) .
Škola speciální .
Základní umělecká škola .
Vysoká škola-počet .
Jazyková škola .
Vyšší odborná škola .
Sociální oblast Ústavy sociální péče pro dospělé .
Ústavy sociální péče pro mládež .
Domy s pečovatelskou službou .
Domovy důchodců .
Domov-penzion pro důchodce .
Úřad práce - počet úřadoven .
Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru .
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [3]
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [3]
Ambulantní zařízení - [3]
Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [3]
Nemocnice - [3]
Detašované pracoviště nemocnice - [3]
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [3]
Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [3]
Ostatní lůžková zařízení - [3]
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [3]
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [3]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [3]
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [3]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [3]
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [3]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [3]
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [3]
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [3]
Samostatná ordinace lékaře specialisty - [3]
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [3]
Ostatní samostatná zařízení - [3]
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [3]
Zařízení lékárenské péče - [3]
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [3]
Jesle - [3]
Další dětská zařízení - [3]
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [3]
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [3]
Okresní zdravotní ústav - [3]
Transfusní stanice - [3]
       
       
Poznámky:      
[1] školní rok 2005/2006      
[2] období: 1.1.2010      
[3] období: 31.12.2009      
[4] období: 31.12.2010      
[5] období: 31.12.2006      
[6] období: rok 2009      

 

ÚŘEDNÍ DESKA - NOVINKY

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
20.6.2017


Obec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90,- Kč.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Obec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.

 

FACEBOOK OBCE

OBECNÍ ZNAK

KDO JE ONLINE

Právě připojeni - hostů: 10 

TRAKTORY BRNÍŘOV

KŮROVEC

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

Byl jsem s tímto faktem seznámen(a).

EU Cookie Directive Module Information
php script encode decode php script encode decode php script encode decode php script encode decode