Jednací řád
Get Adobe Flash player


J e d n a c í  ř á d  z a s t u p i t e l s t v a    o b c e  B r n í ř o v

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zastupitelstvo obce Brnířov se usneslo dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu.

 

ČL. I

Úvodní ustanovení

 

 

1) Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení

a kontrolu plnění schválených usnesení jakož i další otázky.

2) O otázkách upravených tímto řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje

zastupitelstvo obce v mezích zákona.

 

ČL. II

Pravomoc zastupitelstva obce

 

1) Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 35 odst. 1 zákona č.

128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

ČL. III

Svolávání jednání zastupitelstva obce

 

1) Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání

zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva svolává a

zpravidla řídí starosta obce. Svolává je nejpozději 10 dnů přede dnem jednání. Starosta

je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce požádá-li o to alespoň 1/3 členů zastupi-

telstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů

ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta,

popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

 

ČL. IV

Příprava jednání zastupitelstva obce

 

1) Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta, přitom stanoví zejména:

- dobu a místo konání

- odpovědnost za zpracování a případné předložení odborných podkladů

- způsob projednání materiálů a návrhů

2) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání

zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory. Návrhy se předkládají podle obsahu

buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně.

3 ) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva

obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

4) Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstva

obce mají občané starší 18 let a občané, kteří vlastní na území obce nemovitost.

Je-li žádost podepsána nejméně 0,5% občanů, musí být projednána na zasedání

zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů.

5) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém pořadu jednání připravovaného

zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu

alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce.

 

Čl.V

Příprava usnesení zastupitelstva obce

 

1/ Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází z projednaných zpráv a z diskuze členů zastupitelstva obce.

2/ Návrh na ukončení diskuze může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu

se hlasuje bez rozpravy.

3/ Usnesení musí obsahově odpovídat průběhu jednání a hlasování, závěry,opatření a způsob

kontroly musí být v usnesení vyjádřeny stručně a konkrétně a termíny a odpovědností za

splnění uložených úkolů. Návrh na usnesení předkládá zastupitelstvu obce starosta.

4/ Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti

starostovi, dalším členům zastupitelstva,výborům případně radě obce pokud je tato ustavena.

 

Čl.VI

Hlasování

 

1/ Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina zvolených

členů.

2/ Je-li nutné, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech návrhu

usnesení,stanoví pořadí pro postupné schvalování předsedající.

3/ Pokud jsou pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o těchto změnách a následně o ostatních částech návrhu.

4/ Je-li předložen návrh usnesení v několika variantách hlasuje zastupitelstvo obce nejdříve o návrhu, který doporučil starosta. V případě uplatnění protinávrhu se nejdříve hlasuje o protinávrhu. Pokud je jedna varianta schválena, považují se další varianty za nepřijaté.

5/ Pokud zastupitelstvo obce nepřijme navržené usnesení nebo žádnou z předložených variant, navrhovatel vypracuje nový návrh na usnesení.

6/ Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

7/ Usnesení zastupitelstva obce obecně závazné vyhlášky a nařízení obce podepisuje starosta obce společně s místostarostou obce.

8/ Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí:

 • na úřední desce

 • na úřední elektronické desce

usnesení se nezveřejňuje v případě,že zastupitelstvo usoudí,že obsahuje citlivé informace.

V tomto případě bude usnesení pouze k nahlédnutí na Obecním úřadě

 

ČL.VII

Dotazy členů zastupitelstva obce

 

1/ Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na další orgány obce a vedoucí organizací,organizačních složek obce a zařízení zřizovaných nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

2/ Na vznesené dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně, pokud však obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví se písemně, nejdéle však do 30 dnů.

3/ Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se poznamenávají v zápise.

 

 

ČL.VIII

Péče o řádný průběh zasedání

 

1/ Nikdo nemá právo rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat z místa jednání rušitele jednání.

2/ Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odebrat slovo.

 

 

 

 

 

 

 

 

ČL.IX

Ukončení zasedání zastupitelstva obce.

 

Předsedající prohlásí zasedání za skončené, jestliže byl pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené jestliže poklesne počet přítomných zastupitelů obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných vážných důvodů.

V těchto případech zasedání zastupitelstva svolá opakovaně do 15 dnů.

 

ČL.X

Pracovní komise

 

1/ Pro přípravu stanovisek a odborných podkladů může zastupitelstvo obce zřizovat pracovní komise.

2/ Do těchto komisí zastupitelstvo volí své členy a dle potřeby další odborníky.

3/ Pracovní komise končí svoji úlohu splněním zadaného úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva

obce.

 

ČL.XI

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

 

1/ O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis /případně zvukový záznam/.

Za vyhotovení zápisu zodpovídá obecní úřad. Ten také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání.

2/ Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

3/ V zápise se vždy uvádí:

 • den a místo jednání

 • hodina zahájení a ukončení

 • případně doba přerušení jednání

 • počet přítomných členů zastupitelstva obce

 • jména určených ověřovatelů zápisu

 • jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva obce

 • schválený pořad jednání

 • průběh a výsledek hlasování

 • průběh diskuze se jmény diskutujících

 • podané dotazy,návrhy a připomínky

 • schválené znění usnesení

 • další skutečnosti, které by dle rozhodnutí zastupitelů měly být součástí zápisu

4/ Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisuje jej starosta a místostarosta obce a určení ověřovatelé. Musí být uložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Po 5 letech se předává k archivaci do Státního okresního archivu.

5/ O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

 

 

ČL.XII

Zabezpečení a kontrola usnesení.

 

1/ Starosta obce zajišťuje organizační opatření a případné zabezpečení přijatých usnesení.

2/ Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta a informuje zasedání zastupitelstva obce.

 

 

ČL.XIII

 

Jednací řád projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne 3. listopadu 2011

 

 

 

 

Vlastimil Weber                                                                                  Zdeněk Šup

místostarosta obce:                                                                            starosta obce:

ÚŘEDNÍ DESKA - NOVINKY

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
20.6.2017


Obec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90,- Kč.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Obec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.

 

FACEBOOK OBCE

OBECNÍ ZNAK

KDO JE ONLINE

Právě připojeni - hostů: 52 

TRAKTORY BRNÍŘOV

KŮROVEC

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

Byl jsem s tímto faktem seznámen(a).

EU Cookie Directive Module Information
php script encode decode php script encode decode php script encode decode php script encode decode