Upozornění občanům

Upozorňujeme občany obce Brnířov, že dne 17. 12. 2018 bude Zastupitelstvo obce na svém pravidelném zasedání v rámci programu projednávat vyhlášku obce Brnířov č. 1/2019 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nich je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon (tj. od 22. do 6. hodiny).  Pokud se tedy někdo z Vás chystá pořádat v roce 2019 jakoukoliv akci, při níž předpokládáte pokračování i po 22. hodině s hlasitou hudební produkcí či projevy účastníků narušujících noční klid, nahlaste tuto akci na obecním úřadě Brnířov nejpozději do 17. prosince 2018 do 19 hodin. Zastupitelstvo obce pak rozhodne o zařazení Vaší akce do seznamu akcí, u kterých dochází ke zkrácení doby nočního klidu.  

V případě, že se o pořádání takové akce dozvíte po tomto termínu, je podle vyhlášky pořadatel povinen sdělit tuto skutečnost obci minimálně 1 měsíc před jejím konáním, aby mohlo zastupitelstvo obce o jejím zařazení do seznamu akcí rozhodnout na svém nejbližším zasedání.


Zdeněk Šup
starosta obce v. r. 

Obec Brnířov nabízí k prodeji poslední stavební pozemek pro výstavbu RD > prodejní cena pozemku je 500,- Kč/m2, dále bude součástí kupní ceny příspěvek na zasíťování parcely ve výši 80 000,- Kč a příspěvek na administrativní služby ve výši 30 000,- Kč.

Bližší informace možno získat na Obecním úřadě Brnířov v úředních hodinách tj. ve středu od 17.00 do 20.00 hodin nebo na e-mailu : obecbrnirov@seznam.cz nebo na tel. starosty Zdeňka Šupa: 721 746 743.

 

  

Co nejsrdečněji si Vás dovoluji přivítat na internetových stránkách obce Brnířov. Doufám, že Vám tyto stránky přinesou veškeré informace o naší obci, dění v obci a veškeré aktuality a novinky, které zde probíhají. Součástí webu je diskusní fórum, kde se všichni mohou zeptat na otázky týkající se obce a naše spřátelené firmy zde mohou využívat reklamy na své výrobky a služby. Stránky obsahují také fotogalerie jak z obecních akcí, tak z akcí pořádaných naší mateřskou školkou.

Přeji si, ať se Vám naše stránky líbí, ať v nich naleznete veškeré informace o naší obci a Vaše připomínky ať vedou k zlepšování života v Brnířově.


Zdeněk Šup, starosta obce


Získané dotace od státu a Evropské unie

Obec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90 Kč. Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Obec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.Obec Brnířov získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí , výzva č. 8/2016 Prioritní oblast 1. Voda Podoblast 1.6 Zdroje vody Podporované aktivity 1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody s názvem akce Posílení zdrojů pitné vody v Brnířově ve výši 1.243.055,- Kč. Předmětem podpory je rekonstrukce vodovodního přivaděče od úpravny vody do zásobovacího řadu v obci Brnířov a modernizace technologií pro úpravu vody.


Brnířovské traktory

Brnířovské traktory

Přihlášení