Strategický plán rozvoje obce


Strategický plán rozvoje obce Brnířov na období 2015 - 2018

Obec Brnířov, Brnířov 41, 345 06 Kdyně
IČ: 00572608 DIČ:CZ00572608

Schváleno zastupitelstvem obce Brnířov dne 14.11.2016


Obsah:

1. Vznik obce

2. Současnost obce

2.1. Infrastruktura

2.2. Demografické poměry

3. Tvorba strategického plánu

4. SWOT analýza území

5. Prioritní oblasti, cíle, opatření

5.1. Prioritní oblast : Infrastruktura

5.2. Prioritní oblast : Podnikání a rozvoj cestovního ruchu

5.3. Prioritní oblast : Zemědělství, lesnictví

5.4. Prioritní oblast : Volný čas, kultura, sport, kvalita života

6. Příloha č.1 : Strategický plán investic s výhledem do roku 20181. Vznik obce

Obec vznikla postupně při potoce, který pramení pod Dobrou horou (640 m) . První dochovaná zmínka o obci je z roku 1508. Od roku 1854 stojí na návsi Kaplička sv. Martina. Za 2. světové války patřil Brnířov do protektorátu . Poválečná léta proběhla ve znamení nadšení ze založení prvního JZD v republice. K osamostatnění obce došlo v roce1990 na základě lidového referenda. V obci žije ke konci roku 2014 395 stálých obyvatel a je zde 122 obytných domů.

 

2. Současnost obce

2.1. Infrastruktura
Obcí Brnířov prochází silnice E22 která spojuje Klatovy a Domažlice, což přináší obci masivní dopravní zatížení. Kolem této komunikace jsou z větší části vybudovány chodníky,které jsou ve špatném stavu.Také většina místních komunikací vyžaduje rekonstrukci a modernizaci. V Brnířově je nově vybudována splašková kanalizace,vodovodní infrastruktura a plynofikace,to vše v majetku obce.

2.2. Demografické poměry
Počet obyvatel se v posledních letech zvyšuje, obec má zpracovaný územní plán a má vybudovanou infrastrukturu. Případné zájemce láká poloha obce,která je na půl cesty mezi Domažlicemi a Klatovy v těsném sousedství s městem Kdyně,kde je veškerá občanská vybavenost.
 

3. Tvorba strategického plánu

Zpracování strategického plánu představuje rozhodování o tom, jaké problémy budou prostřednictvím tohoto plánu řešeny. Strategický plán obce Brnířov je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument formulující rozvojové aktivity v letech 2015-2018.

 

4. SWOT analýza obce Brnířov

 

Silné stránky Slabé stránky
 • Dobrá dopravní obslužnost
 • Obec v atraktivní krajině
 • Blízkost turisticky atraktivních míst
 • Vodovod,kanalizace,plyn v Brnířově
 • Zkušenosti s realizací projektů
 • Zkušenost s veřejnými zakázkami
 • Veřejné stravování
 • Mateřská školka v obci
 • Vysoká tranzitní doprava přes Brnířov
 • Špatný stav obecních komunikací
Příležitosti Hrozby
 • Rekonstrukce místních komunikací
 • Výstavba nových komunikací
 • Oprava chodníků
 • Rozšíření moderních způsobů vytápění
 • Využití dotačních titulů
 • Výstavba nových rodinných domů
 • Využití nemovitostí v majetku obce
 • Zvyšování zatížení dopravou
 • Chátrání nevyužitých objektů
 • Nezískání dostatku grantových prostředků a tak neuskutečnění plánovaných akcí
 • Stárnutí obyvatelstva
 • Hospodářská krize

 

 

5. Prioritní oblasti, cíle, opatření

5.1. Prioritní oblast 1: Infrastruktura

Cíl 1.1.: Zlepšení stavu technické infrastruktury (podrobnosti viz. Příloha č.1)

Opatření 1.1.: Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti
- Výstavba nových komunikací k nové zástavbě směrem k „Šibenici“
- Rekonstrukce a oprava dalších částí chodníků u silnice 1/22

Opatření 1.2.: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
- Připojení všech obytných domů do kanalizační sítě
- Vyřešení problému se stékající vodou z okolních kopců
- Vybudování záchytného systému na stékající vodu

Opatření 1.3.: Rekonstrukce objektů ve vlastnictví obce
- Modernizace Hasičské zbrojnice
- Modernizace vybavení Mateřské školy
- Stavební úpravy budovy OÚ a MŠ

 

5.2. Prioritní oblast 2: Podnikání a rozvoj cestovního ruchu
Cíl: 2.1.: Podpora rozvoje malého středního podnikání
- Podpora venkovského podnikání
- Zlepšení spolupráce obce a podnikatelů
- Podpora místních produktů

Cíl 2.2.: Podpora cestovního ruchu, zvýšení návštěvnosti

Opatření 2.1.: Propagace a marketing cestovního ruchu
- Zajištění prezentace, vytvoření informačních materiálů pro turisty (např. ve spolupráci s Mikroregionem Kdyňsko)
- Zlepšení informovanosti návštěvníků v terénu, informační tabule
- Propagace obce

Opatření: 2.2.: Rozvoj turistické infrastruktury
- Vyznačení cyklotras
- Podpora rozvoje ubytovacích služeb
- Využití kulturních a společenských akcí pro rozvoj cestovního ruchu


5.3. Prioritní oblast 3: Zemědělství, lesnictví

Cíl 3.1.: Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní půdě

Opatření 3.1.: Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání
- Podpora ekologického hospodaření
- Podpora agroturistiky

Opatření 3.2.: Udržení zemědělské výroby v obci
- Dokončení komplexních pozemkových úprav
- Podpora zemědělského podnikání

Opatření 3.3.: Trvale udržitelné hospodaření v lesích
- Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích
- Podpora zalesňování

 

5.4. Prioritní oblast 4: Volný čas, kultura, sport, kvalita života

Cíl 4.1.: Zajistit podmínky pro rozvoj kultury a ochranu památek

Opatření 4.1.1.: Rozvoj obecné kultury obyvatel
- Podpora spolkového života
- Podpora místních zvyků a tradic
- Oživení místních zvyků a tradic
- Podpora vzniku nových kulturních akcí
- Podpora pořádání kulturních akcí na sále OÚ

Opatření 4.1.2.: Ochrana kulturních památek
- Údržba drobné sakrální architektury
- Podpora při údržbě historických památek

 

Cíl 4.2.: Zachování charakteru krajiny a vzhledu obytných oblastí

Opatření 4.2.1.: Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu obce
- Obnova a údržba zeleně v krajině
- Údržba a obnova veřejné zeleně
- Údržba a ochrana veřejných prostranství
- Obnova a údržba lipové aleje na návsi (do konce roku 2018)


Cíl 4.3.: Zlepšení podmínek pro sportovní a pohybové aktivity

Opatření 4.3.1.: Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury
- Dokončení víceúčelového sportovního hřiště (do konce roku 2017)
- Vybudování zázemí u hřiště (do konce roku 2017)
- Využití pozemků ve vlastnictví obce ke sportovním aktivitám

Opatření 4.3.2.: Podpora sportování
- Podpora zapojení občanů do pravidelné sportovní činnosti (sportovní turnaje,hasičský sport...)
- Podpora aktivit volného času dětí a mládežePříloha č.1

 

Strategický plán investic s výhledem do roku 2018

 

Protipovodňové opatření v obci - srážkoměr,hladinoměr a obecní rozhlas

 • rozpočet cca. 1 116 444,- Kč
 • dotace od OPŽP 816 214,- Kč
 • předpokládaný začátek akce 2017

 

Prodloužení splaškové kanalizace do nové vzniklých OZ

 • rozpočet cca.700 000,- Kč
 • žádost o dotaci - najít nejvhodnější dotační titul
 • předpokládaný začátek akce 2017

 

Rekonstrukce střechy na budově hasičské zbrojnice

 • rozpočet cca. 400 000,- Kč
 • žádost o dotaci na PSOV PK
 • předpokládaný začátek akce 2018

 

Výstavba místní komunikace do obytné zóny - část úseku D2

 • rozpočet cca. 2 000 000,- Kč
 • žádost o dotaci - najít nejvhodnější dotační titul
 • předpokládaný začátek akce 2018

 

Výstavba místní komunikace do obytné zóny - část úseků B, D2, D3

 • rozpočet cca. 2 500 000,- Kč
 • žádost o dotaci - najít nejvhodnější dotační titul
 • předpokládaný začátek akce 2018

 

Výstavba místní komunikace do obytné zóny - část úseků C, D3, D4

 • rozpočet cca. 3 000 000,- Kč
 • žádost o dotaci - najít nejvhodnější dotační titul
 • předpokládaný začátek akce 2018

 

Zasíťování nově vzniklých stavebních parcel ve vlastnictví obce

 • předpokládaný začátek akce 2018

 

Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury

 • dostavba víceúčelového sportovního hřiště (rozpočet cca.100 000,- Kč)
 • předpokládaný začátek akce 2017

 

 

Zpracoval:
Zdeněk Šup, starosta obce Brnířov