Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 

Adresa pro doručování dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listiny) nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Obec Brnířov
Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně
ID datové schránky: 5avbyvv
Elektronická adresa e podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Úřední hodiny podatelny: Středa: 17:00 – 20:00 hod.

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv

 • Datové zprávy jsou přijímány ve formátech PDF, DOC, DOCX, JPG/JPEG, XLS, XLSX.
 • Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MB.
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data
 • Datové zprávy jsou přijímány na: flash disk, CD-ROM, DVD-ROM.

 

Způsob nakládání s datovými zprávami

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo zpracovávaných informacích.

Pokud bude na adresu doručena datová zpráva v chybném datovém formátu nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

Způsob nakládání s neúplným anebo poškozeným dokumentem v analogové podobě nebo dokumentem v elektronické podobě

Pokud bude na adresu doručen neúplný nebo poškozený dokument v analogové nebo elektronické podobě a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 1. Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
 2. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
 3. Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 4. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
 5. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.
 6. Není-li správní orgán schopen zajistit přijímání podání v elektronické podobě podle odstavce 4, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1. jejíž je tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu (§ 160) o provozování elektronické adresy podatelny.
 7. Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 7, postupuje se v případě obecního úřadu podle zvláštního zákona: v případě jiného správního orgánu rozhodne krajský úřad, že pro něj bude tuto povinnost vykonávat obecní úřad obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu patří. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti. Rozhodnutí krajského úřadu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil.

Obec Brnířov jako vlastník, provozovatel a správce obecního rybníku vydává pro zájmovou činnost obyvatel následující pravidla a povinnosti .

Rybaření je povoleno pouze osobám, které mají trvalý pobyt v obci Brnířov, a bylo jim Obecním úřadem Brnířov vystaveno „Pověření rybníkáře k lovu ryb“ !!!

Doba lovu: od 1.dubna do 31.října, od svítání do setmění, po setmění je rybolov zakázán !!


V rybníce obce Brnířov je povolen pouze lov systémem „CHYŤ A PUSŤ“ !!!


V případě, že bude ryba zaseknuta tak, že nebude možné ji pustit zpět do rybníka a je pravdě podobné, že nepřežije, může ji lovec odnést, ale udělá o tom záznam na zadní stranu „Pověření rybníkáře k lovu ryb“ (uvede datum a druh ryby).

Zvlášť chráněnou rybou je v Brnířovském rybníce amur bílý – tato ryba musí být vrácena do vody v každém případě !!!

Rybolov „hostů“ do 15 let věku :

 • děti do 15 let věku bez trvalého pobytu v obci Brnířov mohou chytat ryby pouze „na pozvání“ dospělého místního občana, který má platné „Pověření rybníkáře k lovu ryb“ a budou se prokazovat tímto jeho povolením.

Je povoleno chytat pouze na jeden prut s jedním návazcem a rybář se nesmí vzdálit od nahozeného prutu!!! 

Ulovenou rybu je zakázané pokládat na trávu, ale pouze na připravenou podložku . Toto opatření je kvůli zamezení tvorby plísně ryb v rybníce a udržení čistoty v rybníce.

 

Členové zastupitelstva ,zaměstnanci obce a pověření občané jsou oprávněni provádět kontrolu dodržování těchto pravidel pro zájmovou činnost v rybolovu. V případě závažného porušení pravidel (např. ponechání si ryby bez závažného důvodu …) je OÚ Brnířov oprávněn odebrat „Pověření rybníkáře k lovu ryb“  na Brnířovském rybníku a zakázat další rybolov.

Při neprokázání se „Pověřením rybníkáře k lovu ryb“ je dotyčný považován za pytláka a bude přivolána Policie ČR k projednání přestupku.
„Pověření rybníkáře k lovu ryb“  z minulého roku, musí být předložen do vystavení povolení na další rok OÚ ke kontrole.

V případě nepředložení nebude zájemci na další rok povolen rybolov.

Výdej „Pověření rybníkáře k lovu ryb“:
    • v úřední den na obecním úřadě


Cena za „Pověření rybníkáře k lovu ryb“  na jeden rok činí:
200,- kč dítě do 15 let
500,- kč osoby nad 15 let

Každý lovec je povinen udržovat v okolí rybníka čistotu a pořádek. 

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Brnířov na svém jednání 29.3.2021.

                                                                                                                     Zdeněk Šup 
starosta obce Brnířov

 

1919 - 1923 Michal Mlnářík
1923 - 1927 Michal Mlnářík
1927 - 1931 Josef Ticháček
1931 - 1934 Adolf Havlíček
1934 - 1938 Adolf Havlíček
1938 - 1940 Antonín Soukup
1940 - 1944 Josef Gosler
1990 - 1998 Václav Valečka
1998 - 2002 Václav Valečka
2002 - 2006 Václav Valečka
2006 - 2010 Václav Valečka
2010 - 2014 Zdeněk Šup
2014 - 2018 Zdeněk Šup